Yleisiä ohjeita

Apurahoja myönnetään vuosittain vain yksi hakijaa kohti. Poikkeuksena kuitenkin matka-apuraha, joka voidaan myöntää, vaikka hakija saisikin samana vuonna myös väitöskirja-apurahan. Hakijan on huolehdittava, että kaikki vaadittavat liitteet, esim. lausunnot ovat mukana sähköisessä hakemuksessa. Puutteelliset ja myöhästyneet hakemukset hylätään. Hakemukseen liittyviä asiakirjoja ei oteta vastaan sähköpostitse. Säätiön hallitus pidättää itselleen oikeuden muuttaa jaettavien apurahojen määriä hakukierroksen aikana.

1. Post doc-apuraha

Säätiöltä voi hakea rahoitusta ulkomailla tapahtuvaan korva-, nenä- ja kurkkutautien tai foniatrian alan post doc – tutkimustyöhön. Apuraha on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneiden henkilökohtaiseksi apurahaksi sekä matkakuluihin 6 –12 kk mittaiseen työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Kirje/todiste hyväksytystä työskentelypaikasta vaaditaan. Apurahan saajan pitää antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Myönnettävä summa max 30 000 €. 

2. Väitöskirja-apuraha

Apurahaa voi hakea väitöskirjatyön alku- (starttiraha) ja/tai loppuvaiheessa (viimeistelyraha). Apuraha myönnetään vain kerran kumpaankin tarkoitukseen. Väitöskirja-apurahaa ei myönnetä, jos väitöksestä on kulunut yli kaksi vuotta. Myönnettävä summa 5 000 € starttiin ja 4 000 € viimeistelyyn.

Starttirahan myöntämisen ehtona on, että tutkimus liittyy korva-, nenä- ja kurkkutautien tai foniatrian alaan, ja hakijalle on myönnetty jatko-opinto-oikeus (väitöskirjatyö on rekisteröity) tohtoritutkintoa varten. Lisäksi vaaditaan yksi hyväksytty osajulkaisu tai julkaistavaksi lähetetty käsikirjoitus.

Viimeistelyrahaa haettaessa, korva-, nenä- ja kurkkutautien tai foniatrian alaan kuuluvan väitöskirjatyön tulee olla loppuvaiheessa ja valmistua vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Apurahan saajan tulee pyydettäessä esitellä väitöskirjatyönsä Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – pään ja kaulan kirurgia ry:n kokouksessa joko suullisesti tai posteriesityksenä.

Startti- ja viimeistelyapurahan myöntämisen ehtona on puoltava lausunto väitöskirjatyön ohjaajalta. Väitöskirja-apurahahakemus kannattaa tarkistuttaa väitöskirjatyön ohjaajalla ennen lähettämistä ja erityisesti kiinnittää huomiota hakemuksen selkeyteen ja huolelliseen kuvaukseen tutkimuksen tämän hetkisestä vaiheesta.

3. Muu tutkimusapuraha

Säätiöltä voi hakea apurahaa tieteellisiä tutkimusprojekteja varten.  Apurahaa voivat hakea korva-, nenä- ja kurkkutautien ja foniatrian alan tutkijat sekä tutkimusryhmät. Edellytyksenä hakemuksen hyväksymiselle on, että tutkimus liittyy korva-, nenä- ja kurkkutautien tai foniatrian alaan, ja hakijalla on tohtorintutkinto. Apuraha on pääsääntöisesti tarkoitettu korva-, nenä- ja kurkkutautien ja foniatrian erikoislääkäreiden tutkimusten rahoittamiseen.

Säätiö myöntää apurahaa myös tutkijakuukausia varten enintään 6 kuukaudeksi. Apurahaa voidaan hakea myös muiden tutkimuksen aiheuttamien kulujen kattamiseen.

Apurahan saajan pitää antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Myönnettävä summa max 20 000 €.

4. Matka-apuraha

Säätiö myöntää matka-apurahoja alan tieteellisiin kongresseihin. Ehtona apurahan myöntämiselle on omien tutkimustulosten esittäminen suullisen esityksen tai posterin muodossa. Apuraha maksetaan kongressimatkan jälkeen. Todiste pidetystä esitelmästä tai posterista vaaditaan. Apurahaa ei myönnetä klinikkavierailuihin, eikä apurahaa myönnetä samalle hakijalle perättäisinä vuosina. Apurahan suuruus v 2023 oli Euroopan alueelle kohdistuvissa matkoissa 1.500 € ja Euroopan ulkopuolelle 2.000 €. Maksettavan apurahan suuruudesta päätetään erikseen vuosittain.

5. Suomi100-apuraha

Säätiö on myöntänyt vuodesta 2017 alkaen vuosittain Suomi100 apurahaa kaikille yliopistoklinikoille. Tämän apurahan kohdentamisesta klinikan tutkimukseen päättää kyseisen yliopistoklinikan korva-, nenä- ja kurkkutautioppialan professori.

HAKUJEN AJANKOHTA

Seuraava yleinen haku käynnistyy marraskuussa 2023.

MITEN HAKEMINEN TAPAHTUU

Hakeminen tapahtuu sähköisesti käyttämällä säätiön apurahajärjestelmää.

Siirry hakujärjestelmään tästä.